School of the Supernatural, Sweden. Göteborg.

Samling #7 

Datum: lördag 13 oktober 2018 kl. 09.00.

Lärere: Jennifer Eivaz & Michel Artoos.

Adress: Frälsningsarmén Östra kåren, Sankt Pauligatan 1, 416 60 Göteborg.

 

Jennifer Eivaz
Michael Artoos

Gå till Registrering för att delta.

 

KVÄLLSMÖTEN 12-13 OKTOBER:

Talare: Jennifer Eivaz

www.holyspiritnight.se

 

(English below)

 

Registrera dig i dag här!

 

(English below)

 

Välkommen!

Välkommen till School of the Supernatural, Sweden, en bibelskola i Göteborg över 9 lördagar under läsåret 2018. Skolan är utformad för att utrusta dig som student att kunna betjäna i Andens gåvor och att leva en övernaturlig livsstil i frimodighet. Det finns så mycket mera att hämta i livet med den Helige Ande och Gud kallar dig och mig som aldrig förr att göra de samma under som Jesus gjorde, faktisk även större än dom (Johannes 14:12).  

 

Terje & Helene Nordbö, grundare

 

Vision

Shaping the next generation of Sweden

Vi vill bygga Sveriges nästa generation av Jesus-älskande människor, en Joshua och Kaleb-generation som säger att det är fullt möjligt att förvandla landet, där andra säger att det är omöjligt. En generation som vågar att ställa sig på Guds Ord som den fulla sanningen och vägrar backa när det stormar. Evangeliet om Jesus är verkligen de goda nyheterna till hela Sverige. Vi säger därför Sverige skall bli frälst!

 

Mission

Empowering people in their everyday life

School of the Supernatural, Sweden vill träna dig i att möta Guds övernaturliga sätt i ditt vardagsliv. Genom lovsång och tillbedjan, bön och förbön och genom stark undervisning, vill bibelskolan utmana dig att representera Jesus genom tecken, under och mirakler. Skolan inbjuder dig som har en passion för väckelse, att utrustas för att bli mer lik Jesus och sändas ut för väckelse i Sverige, Europa och resten av världen.

 

9 lördagar i 2018

Vår: 10 mars, 14 april, 12 maj och 9 juni. Tid kl. 9-17.

Höst: 1 september, 15 september, 13 oktober, 17 november och 8 december. Tid kl. 9-17.

 

Lokaladress

Frälsningsarmen Östra kåren, Sankt Pauligatan 1, 416 60 Göteborg

 

Lärare

Lärare med en stark apostolisk och profetisk smörjelse kommer från flera nationer så som Sverige, Norge, Holland, USA, Kina, Pakistan och Iran med bland andra Mattheus van der Steen, Frank & Karen Sumrall, Jennifer LeClaire, Ryan LeStrange, Jennifer Eivaz, Isaac Liu, Ulf Christiansson, Mary-Alice Isleib, Bengt Wedemalm, Angela Greenig, Martin Koornstra, Shamil Gesser, Sergei Finayev, Marcus Bloom, Michael Artoos, Magnus Axelsson and Terje Nordbö. Uppdateringar kommer allt eftersom nya lärare läggs till. Mer information under ´Lärare´.

 

 

Språk

Vi tolkar från svenska till engelska eller från engelska till svenska, beroende på gästtalarens eget språk. 

 

Skolavgift

Mer information finns under fliken ‘Registrering‘.

 

Hashtag #

#schoolofthesupernaturalsweden

 

 

School of the Supernatural, Sweden

c/o Nordboe Ministries,

Box 24117, SE-400 22 Göteborg

+46 763 100 777

info@schoolofthesupernatural.se

www.schoolofthesupernatural.se

www.nordboeministries.org

blog.nordboeministries.org

www.holyspiritnight.se

 

 

School of the Supernatural, Sweden. Gothenburg.

#7 gathering starts on October 13 at 9.00am.

Teachers: Jennifer Eivaz and Michel Artoos.

Go to ”Registration” to join the school from now on!

 

Evening meetings on October 12-13:

Speaker : Jennifer Eivaz

www.holyspiritnight.se

(No regeristration needed for the evening meeting, only for the bibleschool)

 

Register today here!

 

Welcome!

Welcome to the School of the Supernatural, Sweden, a Bible School in Gothenburg over 9 Saturdays during the year of 2018. The school is designed to equip you as a student to serve in the gifts of the Spirit and to live a supernatural lifestyle in boldness. There is so much more to bring out from the life with the Holy Spirit, and God calls you and me as never before to do the same wonders as Jesus did, in fact even greater than them (John 14:12).

 

Terje & Helene Nordboe, founders

 

Vision

Shaping the next generation of Sweden

We want to build Sweden’s next generation of Jesus-loving people, a Joshua and Caleb generation who say it’s fully possible to transform the country, where others say it’s impossible. A generation daring to stand on the Word of God as the full truth refusing to back off when it storms. The gospel of Jesus is really the good news to all people of Sweden. We will therefore say: ”Sweden will be saved!”

 

Mission

Empowering people in their everyday life

School of the Supernatural, Sweden wants to train you to meet God’s supernatural ways in your daily life. Through praise and worship, prayer and intercession and through strong teaching, the bible school wants to challenge you to represent Jesus through signs, wonders and miracles. The school invites you who have a passion for revival, to equip you to become more like Jesus and to send you out working for revival in Sweden, Europe and in the rest of the world.

 

9 Saturdays in 2018

Spring: March 10, April 14, May 12 and June 9 at 9am – 5pm. 

Autumn: September 1, September 15, October 13, November 17 and December 8 at 9am – 5pm.

 

Venue

The Salvation Army East Corps, Sankt Pauligatan 1, 416 60 Göteborg

 

Teachers

Teachers with an strong apostolic and prophetic anointing will come from several nations such as Sweden, Norway, the Netherlands, the United States, China, Pakistan and Iran, including Mattheus van der Steen, Frank & Karen Sumrall, Jennifer LeClaire, Ryan LeStrange, Jennifer Eivaz, Isaac Liu, Ulf Christiansson, Mary-Alice Isleib, Bengt Wedemalm, Angela Greenig, Martin Koornstra, Shamil Gesser, Sergei Finayev, Marcus Bloom, Michael Artoos, Magnus Axelsson and Terje Nordboe. The teachers section will be updated as new teachers will be added. For more information, see under ‘Teachers‘.

 

 

Languages

Interpretation from Swedish to English or from English to Swedish, depending on the guest speaker’s language.

 

Student fee

For more information, see the ”Registration” tab.

 

Hashtag #

#schoolofthesupernaturalsweden

 

 

School of the Supernatural, Sweden

c/o Nordboe Ministries,

Box 24117, SE-400 22 Gothenburg

+46 763 100 777

info@schoolofthesupernatural.se

www.schoolofthesupernatural.se

www.nordboeministries.org

blog.nordboeministries.org

www.holyspiritnight.se