Lärare / Teachers

Mattheus van der Steen

 

Mattheus är en ofta efterfrågad talare och han reser ofta till olika länder för att sprida evangeliet. Gud använder hans organisation Gospel Music Festival för att öppna upp och träna nationer. Myanmar, Laos, Nordkorea och 82 andra länder har berörts av hans tjänst. År 2016 grundade han School of Supernatural Heroes där närmare 650 människor har utbildats för att leva ett liv i det övernaturliga. Han är författare till flera böcker, bland annat bästsäljaren Våga drömma. Mattheus’ dröm är att styrka generationerna med den Helige Andes kraft och lära andra hur man ska leva som Jesus. För mer information: www.vandersteenministries.org

Mattheus is a frequently requested speaker and he often travels to different countries to share the Gospel. God uses his organisation Gospel Music Festival to open up and to disciple nations. Myanmar, Laos, North-Korea and 82 other countries have been touched by the ministry. In 2016, he founded the School of Supernatural Heroes where nearly 650 people were trained to live a supernatural lifestyle. He is the author of several books among which his bestseller is Dare to dream. Mattheus’ dream is to empower the generations with the power of the Holy Spirit and to teach others how to live like Jesus. For more information: www.vandersteenministries.org

 

Frank & Karen Sumrall

 

Frank Sumrall är Lester Sumralls äldste son, som kom till Sverige många gånger under 1980-90 talet. Sedan Frank mottog Guds kallelse på sitt liv, har han mottagit och accepterat många inbjudningar att tala i USA och utomlands. Frank Sumralls vision är att nå ut till världen: Nu är det dags för denna generation att öppna sina hjärtan för ett sant uppvaknande av den Helige Ande som kommer att förändra hjärtan, liv, motivationer och inriktningar.

Frank Sumrall har en brinnande passion för att nå själar, har en outtröttlig energi och en mäktig Guds smörjelse över sitt liv. Han predikar ett kraftfullt bibliskt budskap och används av Gud i Andens gåvor. Hans önskan är att se Guds vilja uppfylld på jorden enligt missionskallelsen: Gå ut i hela världen och predika evangeliet för varje varelse. Frank är en man som verkligen är ledd av Gud, som lever för att följa Guds ord och Helige Andes direktiv i hans liv. För mer information: www.sumrallministries.com.

Frank Sumrall is the oldest son of Lester Sumrall, who came to Sweden many times in the 1980s and 90s. Since receiving the calling that God placed on his life, he has received and accepted many invitations to speak throughout the United States and overseas. Frank Sumrall expresses his vision for outreach to the world this way: Now is the time for this generation to open their hearts to a true revival of the Holy Ghost, which will change hearts, lives, motivations and directions.

Frank Sumrall has a burning passion of outreach for souls, a tireless energy, and a mighty anointing of the Holy Ghost on his life. He preaches a powerful Biblical message and is used of God in the Gifts of the Spirit. His desire is to see the will of God fulfilled on earth according to the Great Commission: Go ye into all the world and preach the gospel to every creature. Frank is a man truly led of God who lives to follow the direction of the Word of God and the Holy Spirit in his life. For more information: www.sumrallministries.com.

 

Ryan LeStrange

 

Ryan LeStrange är en apostolisk ledare och en profetisk röst. Han är en modern väckelsebärare som rör sig starkt i Guds kraft när han reser över världen och antänder väckelse eldar. Hans sammankomster är levande med profetiska deklarationer, mirakler, helande och kraftfulla predikningar. Ryans längtan är att se Kristi kropp blir utrustad och aktiverad i allt som Gud har för dem. Ryan är grundare av TRIBE Network, ett globalt nätverk för tjänstegåvor och AwakeningTV.com. Han har skrivit flera böcker; Overcoming Spiritual Attack, Releasing the Prophetic och Revival Hubs Rising, medförfattare med Jennifer LeClaire. Ryan och hans fru Joy har en son, Joshua, och bor för närvarande i Virginia, USA. För mer information: www.ryanlestrange.com.

Ryan LeStrange is an apostolic leader & prophetic voice. He is a modern-day Revivalist that moves strongly in the power of God as he travels the globe igniting revival fires. His gatherings are alive with prophetic declaration, miracles, healings and powerful preaching. Ryans heart is to see that the body of Christ becomes equipped and activated in all that God has for them. Ryan is the founder of TRIBE Network, a global network of ministries and AwakeningTV.com. He has authored several books; Overcoming Spiritual Attack, Releasing the Prophetic and Revival Hubs Rising, co-authored with Jennifer LeClaire. Ryan and his wife Joy have one son Joshua and currently reside in Virginia, USA. For more information: www.ryanlestrange.com.

 

 

Jennifer LeClaire

 

Jennifer LeClaire är en internationellt erkänd författare, en apostolisk-profetisk röst till sin generation och en konferenstalare. Hon bär en reformerande röst som inspirerar och utmanar troende till intimitet med Gud, att utveckla sina andliga gåvor och att gå ut i fullheten av vad Gud har kallat dem att göra. Jennifer strävar efter väckelse i nationerna genom bön och andlig krigföring, stark apostolisk predikning och praktisk profetisk undervisning som utrustar de heliga för tjänst. Jennifer är ledare för Awakening House of Prayer i Fort Lauderdale, FL, grundare av Ignite Network och av Awakening Blaze prayer movement. Hon var tidigare den första redaktören av Charisma magazine. Hennes arbete framträdde också i en bok från Charisma House med titeln Understanding the Five-Fold Ministry som erbjuder en bibelstudie för att visa på det sanna syftet med det femfaldiga tjänsten och The Spiritual Warfare Bible, som är utformad för att utrusta människor till att använda Bibeln och få tillgång till Den Helige Andes kraft mot demoniska fästen och dess aktiviteter. Jennifer är en produktiv författare som har skrivit över 25 böcker, inklusive The Heart of the Prophetic, A Prophet’s Heart, Fervent Faith, Did the Spirit of God Say That? 27 Keys to Judging Prophecy, Breakthrough!, och Doubtless: Faith that Overcomes the World   För mer information: www.jenniferleclaire.org/ministries.

Jennifer LeClaire is an internationally recognized author, apostolic-prophetic voice to her generation, and conference speaker. She carries a reforming voice that inspires and challenges believers to pursue intimacy with God, cultivate their spiritual gifts and walk in the fullness of what God has called them to do. Jennifer is contending for awakening in the nations through intercession and spiritual warfare, strong apostolic preaching and practical prophetic teaching that equips the saints for the work of the ministry. Jennifer LeClaire is senior leader of Awakening House of Prayer in Fort Lauderdale, FL, founder of the Ignite Network and founder of the Awakening Blaze prayer movement. She formerly served as the first-ever editor of Charisma magazine. Her work also appeared in a Charisma House book entitled Understanding the Five-Fold Ministry which offers a biblical study to uncover the true purpose for the fivefold ministry and The Spiritual Warfare Bible, which is designed to help you use the Bible to access the power of the Holy Spirit against demonic strongholds and activity. Jennifer is a prolific author who has written over 25 books, including The Heart of the Prophetic, A Prophet’s Heart, Fervent Faith, Did the Spirit of God Say That? 27 Keys to Judging Prophecy, Breakthrough!, and Doubtless: Faith that Overcomes the World  For more information: www.jenniferleclaire.org/ministries.

 

Jennifer Eivaz

 

Jennifer Eivaz är författaren till Intercessors Handbook & Seeing the Supernatural och en författare för flera online-publikationer, såsom Elijah List and Charisma Magazine. Jennifer är en färgstark talare som bär den Helige Andes visdom och eld. Hon är stark i bön och flödar i profetisk precision. Jennifer tjänar för närvarande som en av pastorerna på Harvest Christian Center i Turlock, Kalifornien. Hon brinner för att resa upp en passionerad och effektiv bönerörelse som är fylld av kärlek och som hör Guds röst. Jennifer älskar Guds närvaro och är en profetisk röst till hennes församling och till andra. Hennes undervisningsstil är genuin och är byggd på hennes personliga vittnesbörd om Guds otroliga godhet och mirakulösa demonstrationer i hennes liv och i hennes församlings liv. Jennifer är gift med HCC: s pastor Ron Eivaz, och de har två underbara barn. Hon är examinerad vid Oral Roberts University i Tulsa. För mer information: www.jennifereivaz.com.

Jennifer Eivaz is the author of The Intercessors Handbook & Seeing the Supernatural (coming Fall 2017) and a featured writer for several online publications including the Elijah List and Charisma Magazine. Jennifer is a vibrant minister and conference speaker who carries the wisdom and fire of the Holy Spirit. She presently serves as an Executive Pastor with Harvest Christian Center in Turlock, California, and is focused on raising up a passionate and effective prayer community that is tempered with love and hears the voice of God accurately. Jennifer loves the Presence of God and is a prophetic voice to her church and to others. Her teaching style is authentic and aimed at the heart, having been built on her personal testimony of God’s incredible goodness and miraculous display in her life and in the life of her church. Jennifer is married to HCC’s Senior Pastor Ron Eivaz, and they have two wonderful children. She is a graduate of Oral Roberts University in Tulsa. For more information: www.jennifereivaz.com.

 

Sergei Finayev

 

Sergei föddes i fd Sovjetunionen och växte upp i ett ateistisk samhället. Vid 19 års ålder blev han frälst och två år senare i 1995, blev hans liv drastiskt förändrat när han började arbeta med den russiska utgåvan av Kenneth Copelands ”The Believer’s Voice of Victory”. Det blev mer än bara ett jobb. Genom den smorde undervisning började Herren att träna och resa upp honom och sen visa Hans vilja för Sergeis liv. På slutet av 90-talet sa Herren till honom: ”Jag kommer att skicka dig till kyrkor i olika städer och nationer och du kommer att predika och undervisa Herens ord”. Sedan dess började dörrar att öppna sig både i Östeuropa och Västeuropa. Fram till nu har Sergei predikat och betjänat i Vitryssland, Ukraina, Ryssland, Tyskland, Belgien, Polen, Lettland, Finland, Norge, Israel och USA.

Målet med Sergei’s tjänst är att hjälpa varje kristen att bli etablerad i Guds Ords sanningar och kontinuerligt leva i Guds kraft och härlighet. Sergei är ofta inbjuden att tala i församlingar, på bibelskolor, konferenser och ungdomsmöten där han predikar och betjänar med profetiskt skärpa och får se människor bli frälsta, helade, befriade och förvandlade av den Helige Andes kraft.

Sergei was born in the former Soviet Union and was raised in atheistic society. At the age of 19 he got born again and two years later, in 1995, his life was drastically changed when he began to do the Russian voice for Kenneth Copeland for the Believer’s Voice of Victory broadcasts. This was more than a job, through that anointed teachings the Lord started to train and to raise him up and to reveal His will for his life. In the end of the 90’s the Lord told him: “I will send you to churches in different cities and nations and you will preach and teach My Word”. Since then the doors started to open in Eastern Europe as well as in Western Europe. He has already preached and ministered in Belarus, Ukraine, Russia, Germany, Belgium, Poland, Latvia, Finland, Norway, Israel and the USA.
The goal of Sergei’s ministry is to help every Christian to become established in the truth of God’s Word and continually experience the manifestation of God’s power and glory. Sergei is often invited to speak in churches, Bible schools, conferences and youth meetings where he is preaching and ministering with prophetic utterance, sees people saved, healed, delivered and transformed by the power of the Holy Spirit.

 

Isaac Liu

 

Isaac Liu är son till broder Yun – ‘Den himmelske mannen’. Under månaderna före Isaks födelse blev den himmelske mannen – broder Yun satt i fängelse. Isaacs far tillbringade 40 år i fängelse eftersom han följer Jesus. Hans mamma var på väg att bli tvingad att göra abort, trots att hon var gravid i sjunde månaden för att hon bar ett barn av en fiende till staten. Efter desperat bön, föddes hon Isaac mirakulöst natten innan hon skulle gå in på ett sjukhus för operationen. Isaac träffade sin far för första gången vid fyra års ålder. Isaac har upplevt hur det är att växa upp som son till en ledare i den underjordiska församlingen i Kina. Den imponerande berättelsen om Isak får många till tro på Jesus och är ett utmärkt vittnesbörd om Guds kärlek och trofasthet. Det är mycket speciellt att höra om den förföljda kyrkan i Kina, de miljoner kristna som finns där nu och vad vi kan lära av dessa underbara människor. Kom och hör den här fantastiska och smorde brodern i Kristus Jesus, som har ett livsförändrande budskap för dig!

Isaac Liu is the son of brother Yun – ‘The heavenly man’. In the months before Isaac’s birth, the Heavenly Man – Brother Yun – was in prison. Isaac’s father spent 40 years in prison because he follows Jesus. His mother was about to be forced into having an abortion, though seven months pregnant, because she was carrying the Child of an enemy of the state. After desperate prayer, the night Before she was due to go into a hospital for the operation, she miraculously gave birth. Isaac met his father for the first time at the age of four. Isaac has experienced what it is like to grow up as the son of a leader of the underground church in China. The impressive story of Isaac brings many to faith in Jesus and is a great testimony of the love and faithfulness of God. It is very special to hear about the persecuted church in China, the millions of Christians who are there now and what we can learn from these wonderful people. Come and hear this amazing and anointed brother in Christ Jesus who has a life-changing message for you!

 

 

Ulf Christiansson

 

Ulf Christiansson har länge varit känd för sitt raka och kompromisslösa budskap om att leva helt för Jesus. Han är orädd när han flödar starkt i profetisk anda. Ulf längtar efter att människor ska lära känna Fadern på djupet och inte bara känna till om Honom. De senaste tretton åren har Christianssons liv varit präglat av bön och fasta, då han förstått att en verklig förändring i Sverige enbart kan förändras genom dessa andliga principer. Han längtar efter att de som har blivit ljumna, åter ska bli satta i brand och bli heltända för Jesus. Han ser nu människor som var bundna bli satta fria och Andens gåvor blir förlösta. Sen mitten på 1970-talet har Ulf (”Uffe”) varit frontfigur, sångare och gitarrist i rockbandet Jerusalem.

Ulf Christiansson has long been known for his straightforward and uncompromising message of living entirely for Jesus. He is bold when he flows strongly in the prophetic spirit. Ulf longs for people to get to know the Father in depth and not only to know about Him. For the last thirteen years, Christiansson’s life has been characterized by prayer and fasting, as he realized that a real change in Sweden can only be achieved through these spiritual principles. He longs for those who have been soothed to be put on fire again and become on fire for Jesus. He now sees people who are bound to be set free and the gifts of the Spirit are redeemed. Since the middle of the 1970s Ulf (”Uffe”) has been the front figure, singer and guitarist in the rock band Jerusalem

 

Mary-Alice Isleib

 

MaryAlice är talare, katalysator och en extraordinär ledare. Erfarenhet, entusiasm, en övertygande ”hur”-undervisningsstil, och en förmåga att ”aktivera” människor till nya nivåer i livet är hennes största styrkor. Hennes undervisning ger praktiska verktyg, instruktioner och motivation som ger grupper och individer möjlighet till ett ökad självförtroende. MaryAlices erfarenhet och rykte om att uppnå resultat genom trettio års tid, gör henne till en trovärdig ledare. Hon är ledare för COI (Christian Outreach International – en global missionsorganisation som har specialiserat sig på tidsbegränsade missionsprojekt), en certifierad kris/trauma respons rådgivare, personlig utvecklings tränare och författare till två bästsäljande böcker: Effektiv Bön och Healing Toxiska Emotions. Som ledare för COI har hennes engagemang för världsuppdrag mobiliserat tusentals troende och kyrkor till handling – genom lokala och globala utmaningar. Under de senaste tio åren har MaryAlice och hennes COI-team försedd över 5000 personer med en kortvarig missionserfarenhet som ger både hopp och läkning till nationerna. För mer information: www.meetmaryalice.com.

MaryAlice is a speaker, catalyst, and leader-extraordinaire. Experience, enthusiasm, a compelling “how to” teaching style, and an ability to “activate” people to new levels in life are her greatest strengths. Her talks provide practical tools, instruction, and motivation that empower groups and individuals to confident action. MaryAlice’s seasoned maturity and reputation for results over her thirty years of experience make her a credible leader. She is the executive director of COI (Christian Outreach International – a global mission organization, specializing in shortterm mission projects), a certified Crisis/Trauma Response Counselor, Personal Development Coach, and the author of best-selling books: Effective Fervent Prayer and Healing Toxic Emotions. As director of COI, her devotion to world missions has mobilized thousands of believers and churches into action– through local and worldwide outreaches. In just the last ten years, MaryAlice and her COI team have provided over 5,000 people with a short term mission experience, bringing hope and healing to the nations. For more information: www.meetmaryalice.com.

 

Angela Greenig

 

Angela Greenig är en kraftfull profet och bönekrigare för Jesus Kristus. Hon har en också en ledande tjänst inom befrielse. Hennes undervisning och insikt kommer från att under många år varit vid frontlinjen gällande andlig krigföring. Angela har ett brinnande hjärta för att se människor bli frälsta och satt fria. I mer än 30 år har hon stått som försvarare av tron ​​och varit en röst för dem som inte har någon röst. Hon reser över hela världen och tränar Kristi kropp samt hjälper till att starta upp tjänstegåvor på flera städer över Nordamerika och i nationer världen över. Angela älskar att möta människor i de mest mörka och utsatta miljöerna. Hon har genom sin tjänst hjälpt till att ge hopp, helande och frihet till många människor gällande både fysiska och andliga behov. Greenig har skrivit flera böcker för att instruera Guds människor om hur man blir beväpnad och blir farlig överför fienden samt får seger i sina liv och för sina familjer. För mer information: www.angelagreenig.com

Angela Greenig is a powerful prophet and prayer warrior of Jesus Christ. She has a leading ministry in deliverance. Her teaching and insight comes from being on the front line of spiritual warfare for years. Angela has the heart of seeing people be saved and set free. For over 30 years, Angela has stood as a defender of faith and has been a voice for those who have none. She travels around the world and train up the body of Christ, and has helped to start up ministries in several cities across North America and nations around the world. Angela loves to meet people in the darkest and most vulnerable environments. Through her ministry, she has helped to provide hope, healing and freedom to many people in their physical and spiritual needs. Angela has written several books to instruct God’s people how to become armed and dangerous to the enemy and gain victory in their lives and for their families. For more information: www.angelagreenig.com

 

 

Bengt Wedemalm

 

Bengt Wedemalm är en dynamisk predikant och pionjär som har rest i 60 + nationer. Redan i början av 80-talet reste han in i den tidigare öststaterna som en av de första pionjärerna att förkunna de goda nyheterna om Jesus. Gud använde Bengt på mirakulösa sätt för att öppna upp stängda nationer (som Albanien) och han var involverad i att plantera kyrkor i alla de tidigare kommunistiska länderna. Bengt har också nått ut i stor utsträckning till de islamiska nationerna; han älskar och njuter av att utmanas av stängda dörrar. Som en eftertraktad konferenshögtalare är Bengt känd för att bära en ande av tro och att han rör sig starkt i det övernaturliga gåvorna. Hans illustrerade och livliga predikningar hjälper människor att bemästra sin vardag genom Guds kraft. Bengt är född i Sverige men är för närvarande bosatt i London och engagerad i olika kyrkonätverk i England och internationellt. För mer information: www.bengtwedemalm.com.

Bengt Wedemalm is a dynamic preacher and pioneer who has ministered in 60+ nations. Already in the beginning of the 80s he went into the former Eastern Bloc as one of the first pioneers proclaiming the good news of Jesus. God used Bengt in miraculous ways to open up closed nations (like Albania) and he was involved in planting churches in all the former communist countries. Also Bengt has been reaching out extensively to the Islamic nations; he loves and enjoys the challenge of a closed door. As a sought after conference speaker Bengt is known for carrying a spirit of faith and moving strongly in the gifts of the supernatural. His illustrated and lively sermons are helping people to master their everyday lives by the power of God. Swedish by nationality Bengt is presently based in London and involved in church networks in England and internationally. For more information: www.bengtwedemalm.com.

 

Martin Koornstra

 

Martin Koornstra och hans familj bor i Holland där de lett ett stort barn- och ungdoms arbete. Under 2009 startade de sin tjänst ”Royal Mission” och en heltids träningskola som kallas Royal Mission School. Tillsammans med ett bra team välsignar de Holland med ett kraftfullt budskap om Guds rike. Martin och hans fru tror att du kan göra skillnad i alla omständigheter genom de ord du talar och de underverk du förväntar dig. Martin har lärt sig att gå djupt in i Guds närvaro och han flödar starkt i helandets gåva. Martin inspirerar med relevant undervisning om Jesu kärlek och kraft. För mer information: www.royalmission.nl (hollänska, använd Google Translate).

Martin Koornstra and his family lives in Holland and has lead a huge kids and youth ministry. In 2009 they started their ministry called ‘Royal Mission’ and a fulltime training school called Royal Mission School. Together with a great team they bless Holland with their powerful message about the reality of the Kingdom of God. Martin and his wife believe that you can make a difference in every circumstance through the words you speak and the wonders you expect. Martin har learned to go deep into the presence of God and he flows strongly in the gift of healing. Martin inspires his audience with relevant teaching about the love and power of Jesus. For more information: www.royalmission.nl (in Dutch, use Google Translate).

 

Shamil Gesser

 

Shamil Gesser från Amsterdam, Holland började predika vid 17 års ålder och gick in i fulltidstjänst vid 21 års ålder. Efter att ha haft flera starka möten med Jesus Kristus lanserade han sin tjänst som en katalysator inför den kommande väckelsen. Trots sin unga ålder har han redan predikat evangeliet på flera kontinenter: Nordamerika, Latinamerika, Europa och Afrika. Han har  sett otaliga människor över hela världen bli frälsta, helade, befriade och upprättade av Guds kraft. I år startade han ”School of the Revivalists” med syfte att utrusta nästa generation och väcka revivalister för ändtiden. För mer information: www.rtn-network.com.

Shamil Gesser from Amsterdam, Holland started preaching at the age of 17 and entered into fulltime ministry at the age of 21. After having several visitations from the Lord Jesus Christ he launched his ministry as a catalyst for the coming revival. Despite of his young age he has already preached the gospel on several continents: North America, Latin America, Europe and Africa. He has seen countless people across the world being saved, healed, delivered and restored by the power of God. This year he started the ‘School of the Revivalists” to equip the next generation and raise up Revivalists for the endtime. For more information: www.rtn-network.com.

 

Marcus & Hanna Bloom

 

Marcus och Hanna har sett tiotusentals helande mirakler, under & tecken i sin tjänst då de förkunnat evangeliet om Jesus Kristus. Döda har stått upp, Andens eld har fallit med tungotal, profetior, drömmar och syner, som en frukt. Tusentals demonbefrielser har också åtföljt deras tjänst. Marcus Bloom är en brinnande evangelist och missionär som i närmare tjugo år har predikat evangeliet om Jesus Kristus till miljontals människor i Asiens och Afrikas onådda regioner. Den helige Andes eld brinner i Marcus och denna eld och passion vill Marcus smitta andra med vart han än kommer. Marcus har en dröm att se en armé av skördearbetare över hela vår jord som tänds för att springa och slutföra det sista varvet av missionsbefallningen. För mer information: Good News to all People.

Marcus and Hanna have seen tens of thousands of healing miracles, under & signs in their ministry as they preached the gospel of Jesus Christ. The dead have risen, the fire of the Spirit has fallen with tongues, prophecies, dreams and visions, as a fruit. Thousands of demon deliverences have also accompanied their service. Marcus Bloom is a burning evangelist and missionary who for nearly twenty years preached the gospel of Jesus Christ to millions of people in Asia’s and Africa’s undeveloped regions. The fire of the Holy Ghost burns in Marcus and this fire and passion wants Marcus to infect others wherever he comes. Marcus has a dream to see an army of harvest workers all over our land that lights up to run and complete the final yard of the mission commander. For more information: Good News to all People.

 

Michael Artoos

 

Michael Artoos är en iransk man bosatt i Houthalen, Belgien med sin familj på fyra. Michael är tidigare europeisk mästare i Taek-wondo, numera pastor i en lokal kyrka i Houthalen vid namn Worship and Grace Church. Efter att ha vandrat in och ut av olika motocykkel-klubbar av mörk karakter i tre års tid och vittnat om Jesus, kallade Gud honom till att starta sin egen motorcykkelklubb: Property of Jesus. Michael är en modig man som besöker platser där få av oss ens skulle våga att gå in, för att vinna själar för Jesus.

Michael Artoos is an Iranian man living in Houthalen, Belgium with his family of four. Michael is a former European champion in Taek-wondo, now a pastor in a local church called Worship and Grace Church in Houthalen. After walking in and out of different motorcycle clubs of dark nature testifying about Jesus for about three years, God called him to start his own motorcycle club: Property of Jesus. Michael is a bold man who visit places where the fewest of us would deer to go to, to reach the souls for Jesus.

 

Magnus Axelsson

 

Magnus Axelsson har lett lovsång i många sammanhang under många år. Han brinner för att resa upp bön- och lovsångsaltaren i hela landet, och längtar efter att se Guds kraft bli manifesterad när Guds folk tillber Herren i ande och sanning. Magnus har lärt sig att pressa in i Guds närvaro och längtar efter att se Guds folk resa sig upp för att dra ner Guds härlighet. Han är en pionjär och en förebedjare för landet och vill resa upp en armé som ber och ropar till Gud för en förändrad nation.

Magnus Axelsson has lead worship in many contexts for many years. He is passionate about to raise the prayer and singing altars throughout the nation, longing to see the power of God manifest when God’s people worship the Lord in spirit and truth. Magnus has learned to press into the presence of God and longs to see the people of God to rise up and to draw down the glory of God. He is a forerunner and intercessor for the nation and wants to raise up an army that prays to God for a changed nation.

 

Terje & Helene Nordbö

 

Norsk-svenskt missionärspar bosatt utanför Göteborg och föräldrar till fyra döttrar. Grundare av missionsorganisationen Nordboe Ministries och lördags- bibelskolan School of the Supernatural – Sweden. Även värdar för Holy Spirit Nights, en konferens i Göteborg i slutet på september detta år. Tidigare utskickat från Livets Ord i Uppsala som missionärer till Bratislava, Slovakien samt till Zlín och Brno i Tjeckien, 1995-98. Terje är utbildad ekonom från Handelshögskolan BI, Oslo i samarbete med ESCP Europe i Paris och Helene är utbildad socionom från Universitetet i Göteborg. Äktaparet Nordbö reser regelbundet och talar i olika församlingar i in- och utland. För mer information, besök www.nordboeministries.org.

Norwegian-Swedish missionary couple living outside southern Gothenburg and parents to four daughters. Founder of Nordboe Ministries, a mission organization based in Sweden and School of the Supernatural Sweden, a Saturday bible school. Also hosts of Holy Spirit Nights, a conference in Gothenburg in September this year. Earlier working as missionaries on behalf of Word of Life, Uppsala to Bratislava in Slovakia as well as to Zlín and Brno in the Czech Republic 1995-98. Terje is an educated economist from BI Norwegian School of Management, Oslo and ESCP Europe, Paris. Helene is educatet as a social worker from the University of Gothenburg. Terje & Helene Nordbö travel regularly and speaks in various churches both nationally and internationally. For more information, visit www.nordboeministries.org.

 

Vi reserverar oss för eventuella ändringar i listan över lärare.